Általános nyereményjáték szabályzat

2015.03.23 23:29

Általános nyereményjáték szabályzat

(A nyereményjáték időtartama: 2015. március 23-tól 2015. április 16-ig)

 

Nyereményjáték szabályzat

 

 

Az Altering Gyártó és kereskedelmi Betéti Társaság, a továbbiakban Altering Bt., nyereményjátékot hirdet, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg:

 

  1. A Játékszervező

 

1.1.  A Játék kizárólagos szervezője:

neve: Altering Bt. (a továbbiakban „Szervező”)

székhelye: 1107 Budapest, Mázsa u. 9.

telephelye: 1196 Budapest, Kossuth L. u. 158.

cégjegyzékszáma: 01-06-710138

adószáma: 29114913-2-42

 

  1.2.  A Játék szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, azt nem támogatja, lebonyolításában nem segédkezik, a résztvevőkkel kapcsolatba nem lép.  Ezt a Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játékosok megfejtéssel egyidejűleg megadott személyes adatait kizárólag a Szervező kezeli, harmadik félnek nem adja át.

 

 

 2.         A Játék

 

2.1.   A Szervező saját weboldalán, www.altering.hu, hoz létre játékfelületet, ahol a termékével (Napos Sütik) kapcsolatos kérdések és választható válaszok találhatók a Játék Időtartama alatt.

 

 

2.2.   Részvétel a Játékban

A játékfelületen közzétett kérdések helyes válaszainak beküldésével lehet részt venni a sorsoláson.

 

2.3.   A Játék Időtartama:

Kezdő dátum: 2015. március 23.

Záró dátum: 2015. április 16.

A kezdő dátum napján 23:30 perctől, a záró dátum napján 23:30-ig.

 

2.4.   Nyeremény: a Szervező a Napos Sütik márkanevű saját gyártású termékcsaládjának Bemutatótermében 2015. április 18-án 10 órakor tartandó „Süti- karaokee” zártkörű rendezvényén való részvétel.

 

2.5.   Nyertesek és Pótnyertesek száma: 4 nyertes és további 4 pótnyertes sorsolása.

 

2.6.   A helyes választ (kérdések száma a hozzájuk tartozó helyes válasz betűjele) beküldők között egy „véletlenszám generátor” segítségével történik a sorsolás.

 

2.7.   A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye

 

2.8.   A Nyeremény átadásának módja: a Nyerteseket e-mail üzenetben értesítjük a nyerés tényéről, és mellékletben csatolásra kerül a névre szóló Meghívó.

 

2.9.   A Játék weboldala: https://altering-hu.webnode.hu/nyeremenyjatek/

Elérhetőségek: 20/55-11-888

 

 

 3.         Részvételi feltételek

 

3.1.   Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett nyereményjátékra (a továbbiakban „Játék”) terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban „Játékos”), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően megfejtést küldenek be a Játékra, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

 

3.2.   A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján törölni.

 

3.3.   A Játékban Játékosként részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, aki az alábbi feltételeket teljesíti és hozzájárul a Játékban való részvételhez a Játék Időtartama alatt. Az a személy, aki a – részvételi feltételek elfogadásának időpontjában - 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, az a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény igénybevételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

 

3.4.   Nem vehetnek részt a Játékban: a Szervező, és közeli hozzátartozóik.

 

3.5.   A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

 

3.6.   Minden Játékos csak egyszer küldhet be megfejtést a Játék időtartama alatt.

 

3.7.   Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, aki

  • a Játék menetének befolyásolásával, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
  • más adataival visszaél.

 

3.8.   Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.7. pontban meghatározott eseteket saját belátása szerint bírálja el.

 

3.9.   A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékba történő megfejtést küldésekor (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

4.         Adatszolgáltatási és adatkezelési rendelkezések

 

4.1.   A Játékos a részvételi feltételek elfogadásával igazolja, hogy a megfejtéssel együtt megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek. A Játékban való részvételével egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szervező a Játék keretében a Játék Időtartama alatt is, és azt követően is kezelje, és a rögzítettek szerint saját promócióira felhasználja.

 

4.2.   A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékba történő megfejtést küldésekor (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

4.3.   Az adatszolgáltatás önkéntes, a részvétellel együtt járó információnyújtás. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező info@altering.hu elérhetőségén.

 

4.4.   Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a nyereménysorsoláson a Játékos nem vesz részt, tehát a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

 

4.5.   Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

5.         A Nyertesek kiválasztása, értesítése, a Nyeremények átadása

 

5.1.   A Nyertesek a Nyereményük igénybevételére meghatározott időpontban jogosultak, azaz 2015. április 18-án 10 órai kezdettel. Amennyiben valamely Nyertesnek a meghatározott idő nem megfelelő, a Nyereményét átruházhatja egy általa választott személyre. Amennyiben nincs ilyen személy, ill. nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor ebben az esetben a Nyeremény sorsolásával egy időben kiválasztott Pótnyertesek közül sorrend szerint válnak jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben egyik Pótnyertes sem érhető el, vagy valótlan adatokat adott meg, úgy a Szervező saját döntése alapján későbbi időpontban újabb Nyertest jogosult kijelölni a fenti szabályok szerint.

 

5.2.   A Nyeremények másra átruházhatóak, de pénzre nem válthatóak! A Nyereményekhez kapcsolódó felmerülő költségek (pl. a Nyeremény igénybevételére történő utazás költsége) a Nyertest terhelik.

 

5.3.   Valamennyi Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

 

5.4.   Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azt megkísérli a résztvevőkkel tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Jogi út kizárva.

 

6.         Általános rendelkezések

 

6.1.   A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

6.2.        A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes.

 

6.3.        A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

6.4.        A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Nyereményjáték oldalán. A Nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

6.5.        A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosok Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

 

6.6.        A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező weboldalán közzéteszi. A Játékos felelőssége, hogy a fenti változtatásokról megfelelően tájékozódjék.

 

6.7.        Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

 

Budapest, 2015. március 23. 23:25